دکترها

لیست پزشکانی که افتخار همکاری با آنها را داریم.

آقای دکتر عیسی حاتمی فرد

دندانپزشک

آقای دکتر عیسی حاتمی فرد

دندانپزشک

آدرس : میدان قائم، بلوار سرداران شهید، نرسیده به میدان دادسرا، ساختمان 231، واحد1

تلفن: 33442525 - 33473400 -024