دکترها

لیست پزشکانی که افتخار همکاری با آنها را داریم.

خانم دکتر سحر ستاری خواص

متخصص درمان ریشه

خانم دکتر سحر ستاری خواص

متخصص درمان ریشه

دارای مدرک بورد تخصصی