دکترها

لیست پزشکانی که افتخار همکاری با آنها را داریم.

آقای دکتر یاشار بنازاده

متخصص درمان ریشه

آقای دکتر یاشار بنازاده

متخصص درمان ریشه

آدرس : دروازه ارک، روبروی بیمارستان دکتربهشتی، ساختمان ارک، طبقه اول 

تلفن: 33362929-024