دکترها

لیست پزشکانی که افتخار همکاری با آنها را داریم.

خانم دکتر فرناز فرهاد

متخصص کودکان

خانم دکتر فرناز فرهاد

متخصص کودکان

دارای مدرک بورد تخصصی