دکترها

لیست پزشکانی که افتخار همکاری با آنها را داریم.

آقای دکتر سینا میری نژاد

متخصص جراحی فک و صورت

آقای دکتر سینا میری نژاد

متخصص جراحی فک و صورت

دارای مدرک بورد تخصصی